1. Verantwoordelijke uitgever en hosting

Verantwoordelijke uitgever voor de website:

PARKEON, vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 30.382.146 euro en maatschappelijke zetel gevestigd te 100 Avenue de Suffren, 75015 Parijs – Frankrijk.
SIREN-identificatienummer: 444 719 272 RCS PARIS.

Directeur verantwoordelijk voor de uitgave: Bart Steegmans
PARKEON – Afdeling Communicatie
De hosting van deze website wordt verzorgd door PARKEON.

Ontwerp en uitvoering: Digital Meanings

2. Voorafgaand

PARKEON biedt deze website online aan om u haar activiteiten, producten en diensten voor te stellen. Het gebruik van deze website betekent dat u aanvaardt gebonden te zijn door de hiernavolgende algemene gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetgeving zal respecteren..

3. Informatie over de producten en diensten

De kenmerken van de hier voorgestelde producten en diensten worden gegeven ter informatie. PARKEON of haar vestigingen mogen de informatie over de producten en diensten vermeld op deze website op elk moment en zonder voorafgaande mededeling wijzigen. Deze informatie wordt verschaft zonder uitdrukkelijke of impliciete garantie. De producten en diensten die op deze website vermeld staan, worden verdeeld door een netwerk van verdelers. In alle gevallen zijn deze verdelers vennootschappen met hun eigen rechtspersoonlijkheid, die handelen voor eigen rekening, zonder dat er enige verbondenheid tussen hen bestaat. Wanneer u dus toegang hebt tot informatie, producten en diensten voorgesteld door deze verdelers via een hypertext link, zijn zij volledig aansprakelijk voor de informatie vervat op hun website..

4. Beheer van toegang en wachtwoorden

De website of bepaalde onderdelen ervan zijn beschikbaar via een toegangscode en wachtwoord die u door PARKEON zijn verschaft. De toegangscode en het wachtwoord zijn vertrouwelijk. U bent verantwoordelijk voor de gevolgen van dit gebruik. U dient dus zelf alle gepaste maatregelen te treffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de toegekende toegangscodes en wachtwoorden te verzekeren. U verbindt zich ertoe PARKEON in te lichten over elk bedrieglijk gebruik van uw toegangscode en/of wachtwoord zodra u hiervan kennis hebt. U kunt op elk moment via de website de wachtwoorden wijzigen die u oorspronkelijk werden toegekend. PARKEON behoudt zich het recht voor uw toegang tot de website op te schorten in geval van bedrieglijk gebruik of poging tot bedrieglijk gebruik van deze toegangscode. In geval van opschorting van toegang zal PARKEON u hiervan onmiddellijk inlichten.

5. Bescherming van persoonlijke gegevens

Wanneer u de website bezoekt, is het mogelijk dat u een aantal persoonlijke gegevens dient te geven die bestemd zijn om antwoord te geven op uw verzoeken tot informatie en beter uw verwachtingen te kennen en om te kunnen genieten van de diensten die door deze website worden geboden. Deze gegevens worden vertrouwelijk bewaard en zijn uitsluitend bestemd voor PARKEON of haar vestigingen, net als haar partners en onafhankelijke verdelers, met het oog op analyse, onderzoek en commerciële acties. U beschikt over een recht van toegang, wijziging, rechtzetting en schrapping van gegevens die u aanbelangen, door op elk moment de vennootschap PARKEON op volgend adres te contacteren: PARKEON, 100 Avenue de Suffren , 75015 Parijs, Frankrijk of via de pagina “Contacteer ons” op de website of per e-mail: info@parkeon.com.

6. Gebruik van cookies

Een cookie is een hoeveelheid data die een website naar de browser stuurt. Cookies worden gebruikt om uw surfervaring te verbeteren. De cookies worden opgeslagen via uw webnavigator (zoals Internet Explorer). Cookies zijn anoniem en worden nooit gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen. Het staat u vrij om cookies te accepteren of te weigeren via de instellingen op uw navigator. Het desactiveren van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde diensten onbeschikbaar zijn. Wij bewaren de origine van alle website bezoeken, louter voor statistische analyses. De bijhorende gegevens bevatten geen persoonlijke data en worden vernietigd na gebruik.

7. Intellectuele eigendom

Alle informatie of documenten vervat op deze website, net als alle elementen aangemaakt voor deze website, zijn ofwel eigendom van PARKEON, ofwel van haar vestigingen, of maken het voorwerp uit van een recht van gebruik, reproductie of vertegenwoordiging die door deze laatsten is toegestaan. Deze informatie, documenten of elementen vallen onder de wetten ter bescherming van het auteursrecht en gelijkaardige wetten (copyright …) aangezien zij op deze website ter beschikking zijn gesteld van het publiek. Men mag enkel kopieën maken van documenten vervat op deze website bij wijze van informatie en uitsluitend voor privégebruik. Geen enkele licentie, noch enig ander recht dan het recht op raadpleging van deze website, wordt aan wie dan ook toegekend met betrekking tot de rechten van intellectuele eigendom. De reproductie van documenten op de website wordt louter voor informatiedoeleinden en voor persoonlijk en privaat gebruik toegestaan: elke reproductie of gebruik van een kopie gemaakt voor andere doeleinden wordt uitdrukkelijk verboden en is onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van PARKEON.  In alle gevallen dient de toegestane reproductie van informatie vervat op deze website melding te maken van de bron en van de gepaste eigendomsvermelding. Tenzij andersluidende vermelding zijn de maatschappelijke naam, de logo’s, de producten en merken vermeld op deze website eigendom van PARKEON of haar vestigingen. Zij mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PARKEON.

De communicatie toegezonden aan PARKEON of haar vestigingen via deze website of via elektronische mail heeft geen vertrouwelijk karakter en PARKEON of haar vestigingen kunnen deze op welke wijze en voor welk doeleinde dan ook vrij reproduceren, publiceren of gebruiken. De afzender van een bericht aan PARKEON of haar vestigingen is verantwoordelijk voor de inhoud ervan en de informatie die deze vrijgeeft, met name voor wat de juistheid betreft.

Deze website is in naleving van het auteursrecht. Alle auteursrechten op de beschermde werken die op deze website staan opgenomen en vermeld, zijn voorbehouden. Behoudens toestemming is elk gebruik van werken dat geen betrekking heeft op individuele en private reproductie en raadpleging, verboden.

8. Hypertext links

PARKEON en haar vestigingen wijzen formeel elke aansprakelijkheid af over de inhoud van websites naar dewelke zij links aanbieden. Deze links worden bij wijze van dienstverlening aangeboden aan de gebruikers. De beslissing om deze links te activeren behoort uitsluitend toe aan de gebruikers van de website. Indien u een hypertext link wenst aan te maken met deze website, dient u voorafgaand de schriftelijke toestemming van PARKEON te bekomen door u te wenden tot: PARKEON, 100 Avenue de Suffren , 75015 Parijs, Frankrijk of via de pagina “Contacteer ons” op de website of per e-mail: info@parkeon.com

9. Aansprakelijkheid

De informatie en aanbevelingen (“Informatie”) beschikbaar op deze website worden u te goeder trouw aangeboden. Deze informatie wordt geacht correct te zijn op het moment dat u er kennis van neemt. PARKEON en haar vestigingen garanderen echter niet dat deze informatie allesomvattend en correct is. U bent zelf volledig aansprakelijk voor de risico’s gebonden aan het vertrouwen dat u hieraan hecht. Geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie wordt gegeven met betrekking tot de producten of diensten waarnaar in deze Informatie wordt verwezen. In geen geval verbinden PARKEON of haar vestigingen zich ertoe de Informatie die wordt verspreid op deze website bij te werken of te verbeteren. PARKEON en haar vestigingen behouden zich ook het recht voor de inhoud van hun websites op elk moment zonder voorafgaande mededeling te wijzigen of te verbeteren. Ondanks alle inspanningen kunnen PARKEON en haar vestigingen niet garanderen dat de website virusvrij is en wijzen zij hieromtrent alle aansprakelijkheid af. De internetgebruiker dient voor zijn eigen bescherming de nodige maatregelen te nemen en met name een antivirusprogramma te gebruiken om alle informatie, software of documentatie te scannen vooraleer deze te downloaden.

10. Updaten van de voorwaarden en toepasselijke wetgeving

PARKEON mag deze gebruiksvoorwaarden van de website op elk moment aanpassen. Bijgevolg bent u uitgenodigd regelmatig kennis te nemen van de laatst geldende gebruiksvoorwaarden van de website.

Fotocredits

Foto’s gemaakt door Rémy Gros
Aankoop van werken: Shutterstock, Fotolia, Istockphoto